وزارت صحت عامه از ثبت یک هزارو سیصد هشتادو چهار رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۹۲ بیمار ویروس کرونا جان باخته اند.

وزارت صحت عامه از ثبت یک هزارو سیصد هشتادو چهار رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. بر بنیاد آمارهای این وزارت، در این مدت، ۹۲ بیمار ویروس کرونا جان باخته اند.