آموزش بازیگری سینمایی از سوی خبرگزاری زنان افغانستان برای خانم ها برگزار می گردد.

از سوی خبرگزاری زنان افغانستان برگزار میشود.

مهلت ثبت نام : تا آخر ماه میزان

شمره تماس: 0787800444