آکادمی پولیس روندی برای مسلکی ساختن زنان پولیس

772

نویسنده: نسرین بلخی

فرماندهی عمومی پولیس یکی از نهاد های مهم و اساسی وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان جهت مسلکی سازی پولیس میباشد که سوابق درخشانی با هشتاد سال سابقه کاری داشته است این نهاد را میتوان یگانه نهاد تحقیقاتی و آموزش عالی در سطح وزارت  داخله بوده که استادان آن با داشتن تحصیلات عالی و بلندترین رتب علمی می باشند و همیشه این نهاد علمی سعی  نموده تا پروسه تعلیم و تربیه را همانند سایر نهاد های تحصیلات  عالی کشور و با نظر داشته نیاز های جامعه با معیار یهای ملی و بین اللمللی پیش ببرد آکادمی پولیس با آموزش های فشره و اساسی میتواند به پولیس کشور بیاموزد که در جنگ میتواند از معیار های   آکادمیک برخوردار شده و روش های جدید و عصری تری را در مقابله با خشونت های اجتماعی بیاموزد شما تصور کنید که در جامعه ما انواع خشونت ها و رخداد های گوناگون وجود دارد و در مقابله با این حالات و شرایط  اضطراری  اگر یک پولیس از اندوخته های علمی و مسلکی برخوردار نباشد نمیتواند به صورت موثرتری در مقابل جنایات بوجود آمده واکنش جدی نشان دهد از اینرو میتوان گفت که یک پولیس که در آکادمی مصروف آموزش و کسب مهارت های مختلف میباشد میتواند با فراغت خویش توانایی ها و ظرفیت های فوق العاده را داشته باشد زنان پولیس در آکادمی از شیوه های مختلف برای مهار کردن خشونت ها در اجتماع بهره میبرند . آنان میاموزند که در برخورد بت مجرمان زن چگونه رفتار نموده و در تلاش ها تحقیقات و بازرسی  های جنایی به چه صورت درست و مسلکی عمل نمایند و طبیعتا مردن نیز از حضور زنان در اینگونه موارد استقبال مینمایند ؛ مردم باتوجه  باحساسیت های سنتی که در جامعه حاکم است کمتر به مردان پولیس اجازه  میدهند تا وارد حریم خصوصی آنان شده و به مسایل و مشکلات آنان بپردازند اما حضور یک زن  پولیس این حساسیت ها را در فیصدی بسیارکاهش دهد از سوی دیگردر آکادمی پولیس موضوعات حقوق زن و قضایای  خشونت علیه زنان در افغانستان شامل دروس آکادمی گشته و افراد پولیس مکلف هستند تا این درس ها را یاد گرفته و آن را در هنگام وظیفه عملی نمایند در مورد حضور زنان پولیس در آکادمی میتوان گفت که این نهاد عملی از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ در ۲۷ دوره به تعداد ۵۵۷ تن از بانوان را از آموزش های دو ماهه به عنوان سر باز فارغ نموده است و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ در ۲۴ دوره به تعداد ۲۷۱ تن از بانوان را به رتبه ساتنمن از این نهاد فارغ گردیده است و هم چنان فعلا به تعداد ۲۲ تن از بانوان در صنوف ساتنمن و ۱۲ نفر در آموزش های دو ماهه سربازی تحت آموزش  در نتیجه میتوان گفت : زنانی که در آکادمی مصروف فراگیری علوم نظامی هستند میتوانند از طریق اشتراک در این رشته به مردم حکومت و کشور خویش خدمات شایان و قابل توجهی نموده و  افغانستان را به سوی ثبات  امنیت و رفاه سوق دهند.؛

منبع: نگاه زن