اعتراض شهروندان کابل در واکنش به حملات طالبان در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان

665

شهروندان پایتخت در پیوند به تشدید حملات طالبان در مناطق مرکزی و جان باختن افراد ملکی در مقابل ارگ تظاهرات کردندٰ، طالبان از  دو هفته به اینسو این مناطق را که اکثرا هزاره نشین هستند مورد حملات قرار داده و جان ده ها غیر نظامی را گرفته است، این تظاهارات شام روز یکشنبه آغاز و تا اکنون ادامه داشته و خواهان اقدامات فوری حکومت در مورد رسیده گی به اوضاع بد امنیتی مناطق ذکر شده هستند.

این تظاهرات روز یکشنبه شب گذشته آغاز شده و تا اکنون جریان دارد این شهروندان با شعار دادن “حکومت ،حکومت ،امنیت ،امنیت “از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهند تا به صورت فوری حکم حمله قاطع نیرو های امنیتی بر مواضع طالبان را صادر کند.