افغانستان مقام هفتم دوش ۱۰۰ متر در بازی های المپیک توکیو را به دست آورد.
افغانستان مقام هفتم دوش ۱۰۰ متر در بازی های المپیک توکیو را به دست آورد.

کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رشته دوش ۱۰۰ متر زنان در المپیک توکیو با کسب مقام هفتم در بازی های این دوره موفق به شرکت در مرحله نیمه نهایی نشده و از رقابت ها حذف شد. دور مقدماتی این رشته میان ۹ تن از اشتراک کنندگان برگزار شد که کیمیا موفق به کسب مقام هفتم […]

کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رشته دوش ۱۰۰ متر زنان در المپیک توکیو با کسب مقام هفتم در بازی های این دوره موفق به شرکت در مرحله نیمه نهایی نشده و از رقابت ها حذف شد. دور مقدماتی این رشته میان ۹ تن از اشتراک کنندگان برگزار شد که کیمیا موفق به کسب مقام هفتم شد.
یوسفی می گوید: “برای من صرف به المپیک آمدن مطرح نبود. نتیجه برایم مطرح بود”. گفتنی است؛ کیمیا یوسفی در المپیک ۲۰۱۶ ریو هم دویده بود.