انتحار در میان پهلوانان باز هم قربانی گرفت

2242

حمله انتحاری بر کلپ ورزشی میوند، جایی که در آن مسابقات پهلوانی صورت میگرفت سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان ما شد.

این حمله که در قلعۀ ناظر دشت برچی صورت گرفتبیش از 25 تن کشته و بالاتر از 90 تن در این رویداد زخمی شدند. مقامات امنیتی تائید کرده اند که حمله در ساعات پایانی روز سبب تلفات افراد ملکی شده است.

گفته میشود که در میان کشته شده گان ورزشکاران این کلپ نیز بوده است که جان شان را از دست داده و یا زخمی شده اند

همزمان با این حمله پس از یک ساعت انفجار دیگری در همین مکان به وقوع می پیوندد که بر اثر ان تعدادی از افراد به شمول دو خبرنگار تلویزیون طالوع جان شان را از دست می دهند.