بانوان بامیانی مشغول تجارت و سوداگری
بانوان بامیانی مشغول تجارت و سوداگری

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان