برای جذب اطفال بیرون از مکتب 12 میلیون دالر به معارف افغانستان کمک میشود

652

 مسؤولان این نهاد ” تعلیم منتظر نمی ماند ”  درگفتگو با دکتور محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف در یک نشست مشارکت جهانی جهت  تعلیم  در واشنگتن وعده داد  که این نهاد جهت افزایش  آمار اطفال بیرون از مکتب  در ماه آینده به معارف افغانستان مساعدت خواهد کرد

سرپرست وزارت معارف  در این گفتگو در مورد دسته بندی  اطفال بیرون از مکتب در سراسر کشور معلومات ارایه نمود و همچنان وی علاوه نمود که افزایش این امار تهدید جدی در راستای توسعه و پیشرفت در افغانستان و جامعه بشری است و گفت:”هنگامیکه یک شهروند افغانستان می تواند نقش موثری در بهبود جامعه خود  داشته باشد، محرومیت 3.7 میلیون طفل از تعلیم و تربیت به معنی عدم اشتراک این میزان در آبادانی فردای کشور دانسته می شود.”

دوکتور بلخی در مورد مشکلات در کشور و عوامل بنیادین که  اطفال از تعلیم باز مانده اند یاد آور شد خشک سالی ، سیلاب ها ، ناامنی، فقر، عودت مهاجرین از کشور های بیرونی مهم ترین عوامل افزایش تعداد اطفال بیرون از مکتب را شکل می دهد

وزیر معارف کشور علاوه نمود که بیشترین این ارقام را دختران تشکیل میدهند. وی گفت  ”زیرا  دختران نیم پیکر جامعه ما را تشکیل میدهد اما این ظرفیت قابل توجه کمتراز موهبت تعلیم و تربیت برخوردار می شوند”

خانم یاسمین شریف، مسئول نهاد “تعلیم منتظر نمی ماند ”  در ارتباط به معلومات ارایه شده از سوی وزیر معارف افغانستان، تعهد کرد که از برنامهء وزارت معارف در راستای ارایهء خدمات تعلیم و تربیت برای اطفال بیرون از مکتب، حمایت جدی می کند و به این اساس در ماه آینده 12 میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد نمود .

خانم شریف همچنان پیشنهاد وزیر معارف  را بر مبنی افزایش مساعدت های  دوامدارش  به معارف افغانستان پذیرفت و  وی افزود که  حمایت این نهاد در سال های آینده ادامه پیدا خواهد نمود و میزان این  کمک سالانه به 50 میلیون دالر افزایش داده خواهد کرد.

وزارت معارف افغانستان جهت شمولیت اطفال بیرون از مکتب از اول سال جاری آغاز کرده است.