پیالۀ چای داغ در میان برف زیبا و کندۀ درختی که زیبایی ترین لحظات کابلیان را رقم می زند.

زمستان 1397 همزمان است با برفباری ها و خوشحالی مردم

عکس / حسین ابدالی – چهارشنبه – اول حوت 1397