برنامه نقش زنان در ترویج فرهنگ شهرنشینی در شهر کابل برگزار شد:

2174

برنامه نقش زنان در ترویج فرهنگ شهرنشینی با حضور مقامات حکومتی و نهاد های مدنی و       اجتماعی از شاروالی کابل در باغ بابر بر گزارگردید.

برشنا”حوریا” ریٔس آگاهی و ارتباط عامه شاروالی کابل در ابتدای این مراسم گفت: “هدف از برگزاری این برنامه تشویق زنان در ترویج فرهنگ شهر نشینی میباشد و رشد فرهنگ در شهر تاثیر مستقیم بر ولایات می تواند داشته باشد”.

 

خانم حمیرا “ثاقب” ریٔس خبر گزاری زنان افغانستان با ایراد سخنرانی درین زمینه گفتند:  “حضور زنان درپست های  تصمیم گیری برای اشتراک سیاسی آنان و همچنان رسیدن به اهداف انکشافی شهر و توانمند سازی زنان مهم میباشد.”

وی در این باره علاوه نمود:  “ایجاد شورای زنان در هر ناحیه برای ترویج فرهنگ شهر نشینی تاثیرمثبت و بسزایی دارد.”

رئیس خبرگزاری زنان اذعان نمودند که: “حکومت ، ‍‍‍فضای پارک ها را برای تفریح زنان مساعد بسازد و غرفه های زنانه را برای فرصت های شغلی ایجاد نماید و همچنان نقش زنان به ويِژه دختران  در مکاتب و پوهنتون ها درفرهنگ سازی یک شهر مهم میباشد”.

عبدالقادر “آرزو ” مشاور مطبوعاتی شاروالی کابل، تعریف جامع درمورد اهمیت فرهنگ شهرنشینی را بیان داشته گفتند: ” شهر در حقیقت یافته و ساخته دست انسان ها است و شهر متن است که انسان آنرا میافریند؛ شهر نشین کسی است که آگاهی از حقوق خود و دیگران دارد و شهروند کسی است که نفع خود را در نفع دیگران میبیند”.

یکی از روسای ناحیه هفتم شهر کابل نیز در مورد  اهمیت ترویج فرهنگ شهرنشینی صحبت نموده از عدم توجه حکومت به شورا های شهری زنان یاد نمود.

این برنامه به سهم گیری زنان در ترویج فرهنگ شهر نشینی و محافظت از محیط زیست شهر به پایان رسید.