تازه داماد که در شب عروسی اش راهی زندان شد

73

 تازه دامادی که در مکروریان سوم پس از پایان مراسم عروسی اش قصد جان اعضای خانواده اش را داشت از سوی آمریت حوزه نهم شهر کابل باز داشت شده و به پنجه ایی قانون سپرده شد.

آمریت حوزه نهم پولیس شهر کابل گفته است : که این تازه داماد مشروبات الکولی نوشیده و پس از مشاجره لفظی با ضربه ای چاقو بالای اعضای خانواده اش حمله نموده ،و سر انجام این درگیری پدر و برادرش را مجروع ساخته است .و پس ازدرگیری مسوولان امنیتی مجروحان را به شفاخانه انتفال داده ،و خود این فرد را بازداشت نموده است.

“گفته میشود :که وضع صحی پدر این داماد وخیم بوده اما برادرش زخم سطحی برداشته است .