تدریس رایگان دختران در پنجاب هند

694

مقامات ايالت پنجاب هند إعلام نمودند كه پس از اين تعليم و تربيه براى دختران از دوره كودكستان الى دوكتورا بصورت رايگان ميباشد. امارندر سنگ، والى إيالت پنجاب در يك اقدام بي سابقه تحصيلات براى بانوان اين ايالت را رايگان إعلام نمود.

سنگ علاوه نمود كه بعد از سال تعليمى جديد كتاب بصورت رايگان در دسترس شاگردان قرار خواهد گرفت و بعد از اين محصلان و شاگردان ميتوانند كتاب هاى مورد ضرورت خود را از انترنت بودن كدام هزينه مالى  بدست بيآورند.

امارندر سنگ بيان نمود كه در سال آينده كودكستان و يك صنف پاينتر از كودكستان نيز در نصاب تعليمى مكاتب گنجانيده خواهد شد. وى همچنان براى دسترسى به انترنت رايگان براى متعلمين و محصلين در بيش از ١٣ هزار مكتب و ٤٨ پوهنتون دولتى خدمات  انترنتى وايفاى در نظر گرفته شده است.

بر اساس أحصاييه سال ٢٠١١، بيش از٧٥‏ درصد جمعيت اين ايالت با سواد هستند كه از شامل ١٨ ميليون نفر ميشوند