کلبه صلح که یکی از برنامه های خبرگزاری زنان افغانستان است در سه ولسوالی بگرامی و پغمان و شکردره ولایت کابل ورکشاپ هایی را دایر نموده است که بر اساس این برنامه ها اشتراک کننده گان توانسته اند سهم بارز و ارزشمندی در صلح اجتماعی داشته باشند.در اینجا تصاویری از برنامه های کلبه صلح در سه ولسوالی را به نمایش میگذاریم.

برنامه کلبه صلح در ولسوالی بگرامی.

برنامه کلبه صلح در ولسوالی پغمان

برنامه کلبه صلح در ولسوالی شکردره