تصویر یکی از سرک های شهر کابل در زمستان سال 1397

عکس از : احمد شفاهی