تنش بر سر معرفی قوماندان امنیۀ جدید در بلخ

446

رئیس جمهور غنی طی فرمانی عبدالرقیب مبارز اندرابی را به حیث قوماندان جدید ولایت بلخ منصوب نمود اما عطا محمد نور والی پیشین بلخ این تغییر و تبدیل را بر خلاف موافقت نامۀ ارگ ریاست جمهوری با خودش می داند. آقای نور می گوید که ارگ ریاست جمهوری با پشت پا زدن به تعهداتش در صدد توطئه است.
وزارت داخله نیز امروز گفته است که نیروهای حمایوی برای معرفی قوماندان جدید از کابل به مزار حرکت کرده اند.

امروز شهر مزار شریف گواه جنگ میان نیروهای وزارت داخله و هواداران آقای نور بوده است، دکاکین مسدود و شهر خالی از مردم ملکی دیده می شود.

دفتر سخنگوی وزارت داخله اندکی قبل می گوید که عبدالرقیب مبارز اندرابی معرفی شده است.