توزیع وسایل باغچه خانگی برای زنان جوزجان
توزیع وسایل باغچه خانگی برای زنان جوزجان

برای ۲۵۰ تن از زنان زراعت پیشه از سوی موسسه ماهو در  جوزجان وسایل باغچه های خانگی توزیع شد. این کمک ها برای ۲۵۰ تن از زنان زراعت پیشه در ۸ قریه شهر شبرغان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند. برای هر زن زراعت پیشه در این هشت قریه وسایل باغچه خانگی با تمام […]

برای ۲۵۰ تن از زنان زراعت پیشه از سوی موسسه ماهو در  جوزجان وسایل باغچه های خانگی توزیع شد.

این کمک ها برای ۲۵۰ تن از زنان زراعت پیشه در ۸ قریه شهر شبرغان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند.
برای هر زن زراعت پیشه در این هشت قریه وسایل باغچه خانگی با تمام امکانات آن فراهم شده است که پس از این با کار در باغچه های خانگی چرخ اقتصاد خانواده های شانرا می چرخانند.

منابع در جوزجان میگویند به منظور حمایت از زنان زراعت پیشه و تقویت اقتصاد  خانواده ها این پروژه از سوی موسسه ماهو در مرحله اجرا قرار گرفته است که بودجه آن از سوی  سازمان غذایی جهان پرداخت می شود.

شماری از زنان زراعت پیشه که از این کمک ها مستفید شده اند می گویند،پس از این با کار در باغچه های خانگی چرخ اقتصاد خانواده را می چرخانند و هزینه تعلیم و تربیه کودکان شانرا فراهم می کنند.

این در حالیست که با آمدن گروه طالبان یا امارت اسلامی تقریبا تمامی زنان شاغل افغانستان بیکار و خانه نشین شدند.