تیم هندبال کابل کلپ مقام قهرمانی رقابتهای سرتاسری را بدست آورد

630

تیم هند بال کابل کلپ پنج روز قبل در جمنازیوم ریاست عمومی تربیت بدنی در مرکز و ولایت های بلخ، غور، بامیان، میدان وردک ،لوگر و غزنی با اشتراک 200 تن از ورزشکاران برگزار شد. تیم کابل کلپ و پولیتخنیک  با هم به رقابت پرداختند ،و سرانجام این رقابت ها تیم کابل کلپ  توانست با نتیجه 18 مقابل 15 تیم پولیتخنیک را شکست بدهد ومقام قهرمانی را ازآن خود سازند.  تیم پولیتخنیک مقام دوم را بدست آوردند.”

هدف این ر قابت ها انتخاب بهترین بازیکنان به تیم ملی بود که 18 تن از ورزشکاران به تیم ملی هندبال کشور انتخاب شدند، مسابقات بانوان هندبال در هفته گذشته توانستند کلپ قهرمانی را نیز بدست آورند.