جنرال ! تاریخ فراموشت نخواهد کرد

880

کمتر کسی است که با نام جنرال سهیلا صدیق آشنایی نداشته باشد. زنی که با صلابت کامل توانست مدارج مهم نظامی را با تلاش پیگیر در دهۀ شصت هجری بپیماید. او در دوران حاکمیت مجاهدین و طالبان به هیچ کشور خارجی پناهنده نشد، در کشورش ماند و برای زنان سرزمینش سبب دلگرمی و روحیه بخشی شد، میتوان گفت که خاطرات زیادی از او در دوران طالبان و حاکمیت مجاهدین وجود دارد که نشان می دهد او با شجاعت کامل توانست به زنان و اطفال خدمات صحی و تعلیمی نماید.

جنرال سهیلا صدیق

جنرال سهیلا صدیق در ترکیب کابینۀ حکومت موقت و انتقالی افغانستان به رهبری حامد کرزی به حیث وزیر صحت عامه انتخاب شد، او در طول دوران وزارتش فعالیت های مختلفی به انجام رسانید. خانم صدیق سالهای دشواری را پشت سر گذراند، فردی ساده پوش و بی مدعا که همواره به اقتدار، عزت و سربلندی کشورش می اندیشید.

اکنون او در یکی از شفاخانه ها در بستر مریضی می باشد و تا حدی تمرکز حواس خود را از دست داده است. هر چند که وی در شرایط فعلی از نگاه صحی وضعی خوبی را دارا نیست اما بسیاری از افغانها او را بعنوان یک زن متعهد به کشور و جامعه اش می دانند. تاریخ افغانستان جنرال را فراموش نخواهد کرد و امید است که نویسنده گان، خبرنگاران و محققان کشور بتوانند در شناسایی بهتر اینگونه افراد دلسوز قدم ها و قلم های شایسته ای را برای معرفی چنین چهره هایی بردارند.