حق مشارکت زنان درکارزار

151

با آغازگفت گویی بین الاافغانی  زنان از نگرانیها خودشان روایت میکنند. زنان به این باورند که نماینده واقعی آنها در این نشست حضور ندارد و با مشارکت سیاسی زنان در این گفتگو نادیده گرفته شده است .خواست آنها این است که لحظه به لحظه گفتگو باید شرکت داشته باشند .دولت و مشارکین گفتگویی دولت باید حضور زنان را نایده نگیرند . هیات مذاکره کننده باید بداند که آنها از مردمی نمایندگی میکند که دیگر به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان باورمند هستند وحق تساوی زنان و مردان را جز حقوق انسانی آنها میداند و این نسل به گذشته بر نخواهد گشت .حضور همه جانبه زنان در تصمیم گیریهای مهم دولت باید پذیرفته شود. ما برای بدست آوردن این ازادی قربانی داده ایم .زنان راه طولانی را پیموده اند و مبارزات نفس گیری برای بدست اوردن حق مسلم شان که حق  تحصیل و پیشرفت و مشارکت سیاسی اجتماعی و در نهایت تساوی زنان و مردان را به جامعه مرد سالار گوشزد کنند و تا این مرحله موفق بوده اند و مردان و زنان همفکر دیگر به گذشته سیاه و تاریک طالبانی بر نخواهد گشت  و این روند قربانی دادن و ایستادگی در مقابل نابرابری  ادامه خواهد یافت .

در کارزار روایت زنانه : زنان از تجربیات خودشان میگویند زنان دیگر نیرومند و یک صدا هستند و هرگز اجازه نمی دهند که با سرنوشت آنها معامله صورت بگیرد.

شفیقه محسنی