حمله مسلحانه به مکتب ذکور افغان ترک در ولایت هرات

819

افراد نظامی بر لیسه ذکور افغان ترک در هرات حمله کرده و تعدادی از استادان و شاگردان این لیسه را بازداشت نمودند.

قابل ذکر است که این افراد مسلح نظامی به همراهی مسئولین معارف ولایت هرات بالای لیسه ذکور افغان-ترک هرات حمله نموده و به زور داخل مکتب شده یک تعداد شاگردان و استادان را که در مکتب موجود بودند، بازداشت نموده و به جای نامعلومی انتقال دادند.”

افراد مسلح حکومتی به مکتب نسوان افغان-ترک هرات حمله نموده آن مکتب را نیز اشغال نمودند ، باعث وحشت وهراس شاگردان در مکتب گردید.