خانم دیوه صمد به حیث معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه معرفی شد

2525

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور بانو دیوه صمد را امروز دوشنبه 16 میزان سال روان، طی مراسمی در تالار کنفرانس های داکتر سهیلا صدیق معرفی کرد.

وزیر صحت عامه کشور سمت معینیت پالیسی و پلان وزارت صحت عامه را برای بانو دیوه صمد تبریک گفته اظهار نمود:« دسترسی به خدمات صحی با کیفیت حق هر شهروند این سرزمین است. وزارت صحت عامه هم‌واره تلاش نموده تا خدمات صحی با کیفیت را در دورترین نقاط کشور عرضه نماید. امیدوارم با تقرر بانو صمد در بست معینیت پالیسی و پلان وزارت صحت عامه این امر بیشتر بهبود یابد و سطح کیفیت خدمات صحی بیشتر بلند برده شود.»

هم‌چنان داکتر فیروز از کارکردهای داکتر احمدجان نعیم معین پیشین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه به نیکی یاد کرده و گفت که دستآوردهای او در سکتور صحت قابل ستایش است.

داکتر فیروز در ادامه سخنانش گفت:« ما در وزارت صحت عامه سه اصل را گذاشته ایم، که این سه اصل مبارزه با تعصب، فساد اداری و بی‌سوادی می‌باشد.»

از سوی دیگر بانو دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه در این مراسم صحبت نموده و تاکید کرد که او در بهبود عرضه خدمات صحی تلاش می‌ورزد و در این راستا متعهد می‌باشد.

بانو دیوه صمد ماستری خویش را از طریق پروگرام رهبران جوان” Young Leaders at the European Development Days”   در بخش اقتصاد با تمرکزروی انکشاف بین المللی به پایان رسانده است و دارای تجربه کاری در بخش‌های انکشاف و تصمیم گیری‌ها درعرصه حکومت داری، ریفورم و موثریت مساعدت های بین المللی میباشد. او پیش از این به حیث معاون پالیسی و پلان و رییس هماهنگی مساعدت‌‌های ادارۀ امور ایفای وظیفۀ نموده است.

قابل یاد آوری است که داکتر احمد جان نعیم معین پیشین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه از سوی ریاست جمهوری به حیث مشاور در بخش رسید‌ه‌گی به واقعات عاجل در بست رتبه اول در وزارت صحت عامه تعیین گردیده است.