دختر دانش‌آموز افغان، برنده بورسیه صد هزار دالری کانادایی شد
دختر دانش‌آموز افغان، برنده بورسیه صد هزار دالری کانادایی شد

خبرگزاری زنان افغان: ام‌البنین ارجمند، دانش‌آموز از تبار هزاره که پس از تسلط طالبان به کانادا پناهنده شد، موفق به گرفتن بورسیه درسی به ارزش صد هزار دالر کانادایی شد. ‏ام‌البنین بیست سال دارد او از میان نود کاندید از کشور‌های مختلف برنده بورسیه بنیاد لورن شد تا در یک دانشگاه کانادایی درس بخواند. ‏ام‌البنین […]

خبرگزاری زنان افغان: ام‌البنین ارجمند، دانش‌آموز از تبار هزاره که پس از تسلط طالبان به کانادا پناهنده شد، موفق به گرفتن بورسیه درسی به ارزش صد هزار دالر کانادایی شد.
‏ام‌البنین بیست سال دارد او از میان نود کاندید از کشور‌های مختلف برنده بورسیه بنیاد لورن شد تا در یک دانشگاه کانادایی درس بخواند. ‏ام‌البنین دانش‌آموز مکتب معرفت در دشت‌برچی بود.
با روی کار آمدن طالبان، دختران در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند، بسیاری از خانواده‌ها به هدف ادامه آموزش دختران شان افغانستان را ترک کردند.
اکنون هزاران تن از دانش‌آموزان دختر در بیرون از افغانستان به آموزش ادامه می دهند. بسیاری از دختران افغان دانش‌آموزان دستاورد‌های چشم‌گیری در بیرون از کشور بدست آورده اند.