دست به سلاح شدن زنان جوزجان در برابر طالبان
دست به سلاح شدن زنان جوزجان در برابر طالبان

ادامه ناامنی ها در گوشه و کنار کشور سبب شده تا زنان جوزجان در مقابل طالبان دست به سلاح ببرند؛ زنان جوزجان با دست به سلاح شدن در برابر طالبان می گویند: «تا صلح و آرامی به کشور نیاید در مقابل دشمنان و در کنار مردان می جنگیم و با شعار یا وطن یا کفن […]

ادامه ناامنی ها در گوشه و کنار کشور سبب شده تا زنان جوزجان در مقابل طالبان دست به سلاح ببرند؛ زنان جوزجان با دست به سلاح شدن در برابر طالبان می گویند: «تا صلح و آرامی به کشور نیاید در مقابل دشمنان و در کنار مردان می جنگیم و با شعار یا وطن یا کفن در کنار برادرهای خود ایستاده و در برابر طالب متجاوز می رزمیم».