رئیس‌جمهور غنی : وضعیت فعلی در سکتور صحت پاسخ‌گو و قابل قبول نیست

1815

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که وضعیت فعلی در سکتور صحت پاسخ‌گو و قابل نیست، زیرا پیشرفت‌ها  تنها روی کاغذ انجام شده است و هیج یک از این پیشرفت‌ها عملی نشده است.

درخبرنامه‌ی که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است که رئیس جمهور غنی به منظور بهبود  در نحوه ارائه خدمات

 

صحی شفاخانه‌ها و تعدیل پروسه‌های تدارکاتی، با مسئولین سکتور صحت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی دیدار کرده است.

آقای غنی در این دیدار با نمایندگان سکتور صحت تاکیدکرده است که برای بهبود خدمات صحی، باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی به میان آید  و وزارت صحت عامه، صاحب سکتور صحی و در قبال خدمات صحی پاسخ‌گو باشد.

به گفتۀ رئیس جمهور رضایت مردم از ارائه خدمات صحی خیلی پائین است و وزارت صحت عامه و موسسات مربوطه باید در قسمت بهتر شدن خدمات صحی کار کنند. او در این نشست هم‌چنان گفته است در صورتی‌که موسسات قراردادی معاش کارکنان خود را به موقع آن پرداخت نکنند، قرارداد از آنان گرفته می‌شود.

رئیس جمهورغنی به والیان و ولسوال‌ها وظیفه سپرده است در مورد حاضری کارمندان صحی و  موسسات صحی به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.

آقای غنی نقش موسسات صحی را برای تامین خدمات صحی مهم خواند و گفت که در ساختار این موسسات باید تجدید نظر صورت گیرد و نیز سیستم شکایات تلیفونی ایجاد گردد تا به منظور جلوگیری از فساد، یک سیستم واضح به میان آید.

ازسوی هم دراین دیدار که شام روز گذشته در ارگ صورت گرفته است، معین وزارت صحت از افزایش کیفیت خدمات صحی، مدیریت خوب قراردادها، موسسات و شفافیت در ارایه خدمات صحی در سطح کشور خبر داده است.

به گفته‌ی معین این وزارت  برای مدیریت خوب خدمات صحی، باید هماهنگی لازم با ادارات دولتی، مؤسسات بین‌المللی، تمویل‌کننده‌گان، کمیتۀ ارزیابی ایجاد گردیده است تا موسسات و نهادهای صحی که نتواند مطابق به قرار داد خدمات ارائه کنند، قرارداد از او گرفته شده به نهادِ دیگر سپرده شود.

او هم‌چنان گفته که ارزیابی‌های مردم نیز برای بهبود وضعیت خدمات‌رسانی صحی مهم است و شکایت آن‌ها که در هرسطح باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

او در این نشست تاکید کرد که پس از این، برای موسسات پول به گونه پیشکی نه، بلکه پس از اجراآت‌شان پرداخته خواهد شد.