روایت روز عید قربان 
روایت روز عید قربان 
باشنده گان ولایت بلخ روز نخست عید قربان را با ریزش مختصر باران و توقف چهار ساعته خدمات تلفن همراه را آغاز کردند. 

باشنده گان ولایت بلخ روز نخست عید قربان را با ریزش مختصر باران و توقف چهار ساعته خدمات تلفن همراه را آغاز کردند.

در بخش های مختلف شهر مزارشریف، تدابیر شدید امنیتی، با وجود سنگین جنگجویان طالب، تصویر شهر را تغییر داده بود.

مقامات محلی طالبان حرف تازه در نماز عید نداشتند.

پس از انجام مراسم نماز، در بخش‌های از شهر برنامه توزیع گوشت قربانی راه‌اندازی شد.

تا فقر و تنگدستی در نخستین روز عید قربان، صدها تن را به این اماکن بکشاند.

گل احمد نام دارد نابینا بوده و دارای دو فرزند است.

او از پگاه تا بیگاه سبد نان را در دست گرفته و با رهنمایی پسر خورد سالش غرض فروش نان به کوچه و پس کوچه شهر گشت می‌زند.

دست گیری از بی نوایان را در عید قربان کار بجا به شمار آورده خواهان افزایش حمایت از اقشار بی بضاعت است.

روی هم رفته سرور و شادمانی حاصل از عید هرچند در سیمای مردم پدیدار است، مگر خالی‌شدن سفره عیدی به دلیل فقر و بیکاری بیشتر مردم را متاثر ساخته است.

چندین نهاد امدادرسان، همزمان با عید قربان غرض حمایت از افراد بی‌بضاعت به توزیع گوشت قربانی اقدام نموده است.

اما نبود شفافیت در این روند، نیز برخی هارا ناخشنود ساخته است.

مقامات محلی طالبان جهت مدریت روند توضیح گوشت قربانی کمیته را ایجاد کرده و از این مجرا افراد مستحق را معرفی کرده است.

شیوه که شکایت از شهروندان را نیز به همراه داشته وآنها می‌گویند باز هم به افراد واسطه دار توجه بیشتر صورت می‌گیرد.

این عید در حالی فرا رسید که حکومت تاحال امتیازات قربانیان جنگ را نپرداخته، به متقاعدین راجع به معاشات شان پاسخ روشن نداده و با یکسان سازی معاش‌ بانوان باعث بیشتر ساختن مشکل اقتصادی شهروندان شده است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان