رییس جمهور کشور جهت اشتراک در نشست ژنیو عازم سفر به سویس شد

574

آقای اشرف غنی رییس جمهور کشور روز دوشنبه تاریخ(5 قوس) جهت اشتراک در یک کنفرانس ژنیو عازم سفر به شهر سویس شد،گفته میشود که آقای غنی را در این سفر یک هیات بلند پایه حکومت پشتبانی مینماید،در این نشست آقای اشرف غنی رییس جمهور کشور،رییس اجراییه حکومت داکتر عبدالله عبدالله، و سران مقام های بلند پایه دولت  ،سکتور های خصوصی، نماینده گان زنان شرکت خواهند نمود، این نشست قرار است به روزهای دوشنبه و سه شنبه در ژنیو شهرسویس برگزار خواهد شد، این نشست از طرف حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد برگزار شده است در این کنفرانس تعهدات دولت به اتباع افغانستان و تعهدات متقابل افغانستان و جامعه جهانی مورد بررسی خواهد گرفت.

62 کشور به سطح وزیران خانه و نماینده گان 35 اداره به منظور کمک به افغانستان در این نشست شرکت خواهد نمود.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید،که در این نشست تعهد جدید مالی صورت نخواهد گرفت.

 در این نشست قرار است ،روی مسایل مهم عمده افغانستان از جمله انکشاف منطقوی، مشکل خشکسالی در افغانستان، تطبیق پروژه های بزرگ در منطقه، مبارزه و هماهنگی برضد مواد مخدر،معیشت بدیل، توانمند سازی زنان افغانستان،روند مذاکرات صلح و نقش زنان افغان در این روند، در حاشیه این نشست مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.