وزارت امور زنان: به پیشواز از هشتم ثور زنان زندانی که دارای طفل شیرخوار و به حبس الی مدت ۵ سال محکوم شده‌اند، طی فرمان از سوی رییس‌جمهور غنی رها می‌شوند

وزارت امور زنان: به پیشواز از هشتم ثور زنان زندانی که دارای طفل شیرخوار و به حبس الی مدت ۵ سال محکوم شده‌اند، طی فرمان از سوی رییس‌جمهور غنی رها می‌شوند