زنان بدون همکاری و حمایت مردان نمیتوانند کار انجام دهند

107

،حبیبه سرابی یک تن از نمانیدگان زنان درقطرابراز داشتند :تحلیل من از این نشست این است که بخاطر تعداد محدود زنان ما به تنهایی نمیتوانیم کاری انجام دهیم و خوشبختانه تیم همراه ما مردان قوی هستند که ما را حمایت میکنندواین موضوع ما را امیدوار میسازد که ما تنها نیستیم ؛در این مبارزه ومردان خوش فکری هم ما را همرای میکنند. ایشان در گفت گو با خبر نگار زنان افغانستان ابراز داشتند: زنان در داخل .افغانستان ما را حمایت میکنند طبعا تاثیرات بسیار خوبی دارد این موضوع خیلی مهم است که زنان صدایشان خاموش نمیشود.

 خبرگزاری زنان افغانستان به نظر میرسد که گفت گوهای صلح  به کندی پیش میرود دیدگاه شما چه میباشد؟فوزیه کوفی ابراز داشتند: که این مذاکرات بسیار پیچیده است اما تا به امروز نتایج خوبی هم به دنبال داشته است ما میخواهیم جنگ بیش از سه ده را .از راه گفت گو پایان بدهیم مسلما سخت است اما نا ممکن نیست