زنان تجارت پیشه افغان در مجادله برنگشتن به وضعیت 20 سال قبل
زنان تجارت پیشه افغان در مجادله برنگشتن به وضعیت 20 سال قبل

نویسنده: منیژه وافق یک سال گذشته، سختترین سال برای همه در افغانستان بخصوص زنان بود. زنان تجارت پیشه و متشبث هم از آن جمله زنان در داخل کشور بودند که از هر لحاظ متضرر شدند. به اساس آمار سال ۲۰۲۰ اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تعداد ۲۴۷۱ تجارت های رسمی مربوط زنان و […]

نویسنده: منیژه وافق

یک سال گذشته، سختترین سال برای همه در افغانستان بخصوص زنان بود. زنان تجارت پیشه و متشبث هم از آن جمله زنان در داخل کشور بودند که از هر لحاظ متضرر شدند. به اساس آمار سال ۲۰۲۰ اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تعداد ۲۴۷۱ تجارت های رسمی مربوط زنان و توسط زنان رهبری می گردید. این تجارت های رسمی بیشتر از ۹۰ میلیون دالر سرمایه گذاری و بیشتر از ۱۳۰۰۰۰ شغل ایجاد نموده بودند. برعلاوه تجارت های رسمی بیشتر از ۵۴۰۰۰ تجارت های غیر رسمی مربوط زنان بود و آنها نیز نه تنها برای خود بلکه برای هزاران زن دیگر در قریه و قصبات افغانستان ایجاد فرصت درآمد نموده بودند. این زنان با آزادی کامل گشت و گذار در ۲۰ سال اخیر بین شهر ها، ولسوالی ها و قریه جات سفر می نمودند. آزادی گشت و گذار یکی از وسیله های مهم برای کار وبار شان شمرده می شد و یکی از نگرانی ها قبل از تسلط طالبان به افغانستان هم این بود که بار بار در مجالس مختلف با جامعه جهانی که با رهبری سیاسی طالبان در قطر سروکار داشتن شریک ساخته شده بود که آزادی گشت و گذار نباید از زنان سلب شود که متاسفانه شد.

پیشرفت که زنان منحیث فعالین اقتصادی در سالهای اخیر حاصل نموده بودند، واقعاً چشمگیر و امیدوار کننده بود. از جمله ۲۴۷۱ تجارت های رسمی تقریباً نصف شان در بخش های غیر عنعنوی فعالیت داشتند، بخش های غیرعنعنوی مانند سکتور تکنالوژی معلوماتی، خدمات رسانه یی، مکاتب و کودکستان های خصوصی، لوجستیک، صادرات، فابریکه های تولیدی، ترانسپورت، رستورانت ها و خدمات مسافربری. این زنان باعث گردیده بودند که برای نسل های بعدی راه را در عرصه های مختلف باز کنند و منحیث الگو برای نسل بعد الهام بخش باشند. زنان در سیر تاریخ در اقتصاد کشور سهم فوق العاده ایفاء نموده اند. زنان تولید کننده کالا های عمده صادراتی مانند قالین، میوه خشک، داروهای غذا وغیره بوده اند و در عاید سالانه کشور از درک صادرات که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به یک میلیارد دالر رسید سهم بیشتر از ٨۰ فیصد را بازی نموده اند و از اینرو شعار ما در اتاق زنان این بود که زنان افغان فعالین اقتصادی اند نه مستفدین و وابسته گان اقتصادی و این شعار و دید تا حدی زیاد به حقیقت مبدل شده است. پالیسی سازان افغان و بین المللی با اشتراک چشمگیر زنان در عرصه های مختلف و پیشکش معلومات درباره شان توسط اتاق زنان توانسته بود جایگاه زنان افغان را تثبیت نمایند.

زنان تجارت پیشه در نهاد ها و محلات مختلف ملی، منطقوی و بین المللی حضور پیدا نموده بودند. حضورشان در این همه محلات و نهاد ها منحیث فعالین اقتصادی بوده و اشتراک فعالانه شان برای همه بخصوص پالیسی سازان بسیار جالب تمام می شد.

ما در اتاق با زنان تجارت پیشه در حال آمادگی پیشکش کاروبار شان در نمایشگاه بین المللی دوبی یا دوبی ایکسپو بودیم. در حال نهایی سازی فهرست ۶۰ تن از زنان تجارت پیشه بودیم تا در شش ماه بتوانند به نوبت در دوبی ایکسپو اشتراک نمایند و با مشتریان بین المللی شان معرفت حاصل نموده داخل بازار های بین المللی شوند. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان همه پروسه های پیشرفت تجارت های زنان متوقف گردید.

یک تعداد تجارت های زنان بخصوص که در بخش های عنعنوی مانند البسه و صنایع دستی و پروسس مواد غذایی به شمول مرباجات و ترشی باب فعالیت داشتند به فعالیت های خویش توانسته اند ادامه دهند اما بحران اقتصادی و قیودات مختلف که بالای گشت و گذار زنان وضع گردید با همه چالش های مختلف سد راه برای حیات باقی ماندن تجارت های زنان میباشند. برعلاوه این ها چالش های کمبود پول نقد، فلج شدن سیستم بانکداری، موانع حقوقی و زیربنایی و بلند رفتن قیمت های مواد خام که اکثراً وارد می گردیدند، همه تجارت ها بخصوص تشبثات کوچک و متوسط زنان را با مشکلات واقعی روبرو نموده است.

اکنون به اقدامات زیاد نیاز است تا زنان تجارت پیشه و متشبث کشور را کمک نماید تا از وضعیت فعلی موفقانه بیرون شوند. جامعه بین المللی باید کمک های خویش را با زنان تجارت پیشه و سکتور خصوصی با شیوه های مختلف ادامه دهند. جامعه بین المللی باید فروشات مجازی/آنلاین زنان تجارت پیشه افغان که اکنون در یک محل بنام ساخت زنان افغان تنظیم گردیده حمایت نمایند و اشتراک زنان تجارت پیشه افغان را در برنامه های بین المللی امکان پذیر نمایند. برای اشتراک زنان تجارت پیشه در برنامه های حضوری به ویژه نمایشگاه های تجارتی باید تدابیر ویژه اتخاذ نمود و آنها را حمایت نمایند تا خلاء ارتباطات که میان زنان تجارت پیشه افغانستان و دنیا در این یک سال بوجود آمده را بتوان دوباره پر نمود. زنان تجارت پیشه افغان باید حیثیت خویش را منحیث فعالین اقتصادی احیاء نمایند.