زنان و انگیزه حضور در بازار کار

189

بر اساس گزارشی  که در سطح شهر کابل صورت گرفت میزان زنان شاغل و یا بهتر بگویم : حضور زنان در بازار کار که آثار غیر مستقیم بیکاری مردان بر انگیزه حضور زنان در بازار کار از یک سو و رقابت مردان و زنان برای کسب فرصت های شغلی در برخی مشاغل نشان دهنده رابطه مستقیم نرخ بیکاری مردان با نرخ مشارکت زنان است.

رقابتهای بین زنان و مردان و بالا رفتن سطح توقع زنان میزان شاغل شدن زنان را بالا برده است و این درحالی است که میزان بیکاری  مردان بیشتر از زنان میباشد الویت دادن کارفرما به کارمندان زن یکی از دلایل میزان بیکاری مردان ذکر شد، از همه مهمتروجدان کاری  بالای  زنان و توقع معاش پایین باعت شده است که زنان ارجعیت  بیشتر داده شود. حوصله مندی  زنان و  برخورد  مناسب  با مراجعین و یا خریداریکی دیگر از عوامل حضور روبه افزایش  زنان در بازارکار میباشد.

سارمعه (نام مستعار) یک تن  از زنانی است که دریک دکان  مشغول فروشندگی است سارمعه می گوید:من در بازار کار میکنم و شاهد این هستم که خریدارها ترجیح میدهند که  اززنان فروشنده  خریداری  کنند ما حاضریم ساعتها زبادی  را کار کنیم و با حوصله مندی  با مشتری  برخورد میکنیم به همین خاطر موفقتر میباشیم و صاحبان دکان نیز  ترجیح میدهند که  از  فروشندگانشان  زن باشد  زیرا میزان  فروشات شان بالا میروند و مشتریها دائمی  پیدا میکنند.

سارمعه میگویند:مردان با معاشی که ما کار میکنیم  سرخم نمیکنند و حاضر نیستند  بااین دست مزد روزشان را شب کنند آنها حاضرند که  بیکار باشند اما با دست مزد کم  کار نکنند .مردان بیش از اندازه  راحت طلب هستند و تن به کارهای سخت نمیدهند مگر اینکه معاش  بالا دریافت کنند.

فرزانه(نام مستعار) علت حضور زنان در  بازار کار را بالا  رفتن سطح توقع زنان عنوان کرد و میگوید: زنان  خودشان را پیدا کردن و نیاز به پیش رفت را حقوق اساسی  شان میدانند و برای  بدست  اوردن تحصیلات و بودن در اجتماع  باید  به استقلال مالی  برسند.تا بتوانند  با مردان رقابت کنند.

اگر عوامل بازدارنده مثل خشونت  خانواده گی ،خشونت در سطج جامعه ؛ سنت های  نادرست نباشند زنان موفقتر از مردان عمل خواهند کرد. فرزانه می گوید: یکی از  آرزوهایم این است که رقابت  آزاد ومساوی بین زنان و مردان در بازار کار بوجود آید و حضور زنان در بازارکار دیده شود.

زنان امیدوارند که دولت مردان فرصتهای حضور زنان را در بازار کار بیشتر فراهم کنند حداقل کار میتوانند برای زنان انجام  بدهند امنیت را برایشان فراهم کنند .زنان  برای بدست آوردن استقلال مالی حاضرند سخت کار کنند.

زنان با مشکلات زیاد ی روبه رو هستند حضور زنان در بازار کار نیاز به انقلاب داردهم درخانه ،وهم درجامعه، هنوز دیدگاه مردم افغانستان با حضورزنان در بازار کار قابل تشویش است.