زنان و نقطه های کور صلح

57

زنان در طول نوزده سال گذشته توانسته اند به موفقیت های بزرگی دست یافتند این موفقیت ها حاصل تلاش زنانی بود که به خیابان ها رفتند و صدایشان را برای حق طلبی و مشارکت سیاسی و حضور در بخش های مهم سیاسی و اجتماعی بلند کردند. زنان کرسی های وزارت و وکالت و سفارت را اشغال کردند و در مهمترین پست های نهادهای بین المللی فعال شدند، زنان تحصیلات خود را در سطوح ماستری و دکترا ارتقاء دادند و در بخش های صنعتی و اقتصادی و تجارتی کارهای بزرگی را انجام دادند، همچنان این زنان در بخش طبابت ثابت کردند که میتوانند فعالیت های ارزشمندی انجام دهند و در صفوف نیروهای امنیتی با رشادت کامل بدرخشند. در بخش های هنر، ادبیات، موسیقی، ورزش، اختراعات و آموزش، زنان توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. اکنون فصل گفتگوهای حکومت با طالبان آغاز شده است، هر چند میدانیم که طالبان در مذاکرات شان با امریکا در بحث زنان نرمش نشان داده اند اما این نگرانی وجود دارد که طرفین گفتگو در مورد صلح، حقوق زنان و حضور آنان را در نشست ها و جلسات شان نادیده بگیرند.
با اینحال فعالان حقوق زنان می کوشند تا این نگرانی را از طریق لابی مرفوع سازند و با گروه های سیاسی در کشور اهمیت مبحث زنان را برجسته نمایند، همچنان تلاش هایی وجود دارد که میزان اشتراک زنان در جلسات مذاکرات صلح حکومت و طالبان بیشتر شود تا زنان بتوانند