زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان به سازمان ملل متحد: دولت فعلی بدون حضور زنان کارمند به نفع ثبات و توسعه‌ی کشور نیست!
زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان به سازمان ملل متحد: دولت فعلی بدون حضور زنان کارمند به نفع ثبات و توسعه‌ی کشور نیست!

شماری از زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان که با آمدن طالبان از کار بیکار شده اند، امروز ( چهارشنبه،۲۲ جدی) طی یک کنفرانس مطبوعاتی چالشهای سد راه زنان کارکن خدمات ملکی را مطرح نموده و طی یک قطعنامه‌ی پنج ماده‌ای از سازمان ملل متحد و گروه طالبان خواسته اند که جهت جلوگیری از فاجعه‌ی انسانی […]

شماری از زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان که با آمدن طالبان از کار بیکار شده اند، امروز ( چهارشنبه،۲۲ جدی) طی یک کنفرانس مطبوعاتی چالشهای سد راه زنان کارکن خدمات ملکی را مطرح نموده و طی یک قطعنامه‌ی پنج ماده‌ای از سازمان ملل متحد و گروه طالبان خواسته اند که جهت جلوگیری از فاجعه‌ی انسانی ناشی از گسترش فقر، به زنان اجازه‌ای کار در بدنه‌ی دولت را بدهند. از سوی هم این زنان معتقد اند که دولت فعلی بدون حضور زنان کارمند به نفع ثبات و توسعه‌ی کشور نیست.

ما زنان کارکن خدمات ملکی به عنوان ۲۸ درصد از نیروی فعال ادارات دولتی افغانستان با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۵ آکست سال ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر ادارات و دولت افغانستان، صدمات بزرگ را متحمل شده و از سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی خواهان شنیدن مشکلات و پذیرش خواسته های خویش استیم. ”

در ماده‌ی دوم این قطعنامه بر حضور معنادار زنان در تصمیم گیری های دولت وبخصوص در زمینه‌ی امور زنان تاکید شده است .

این زنان می‌گویند حکومت طالبان با حذف وزارت امور زنان و دیگر نهاد های مرتبط با زنان باعث نگرانی زنان شده اند.

در ماده‌ی سوم و چهارم این قطعنامه بر ایجاد پالیسی افزایش مشارکت زنان و جلوگیری از تنقیص و حذف بست کاری زنان در ادارات دولتی تاکید شده است.

” عدم مشارکت زنان در کوتاه مدت منتج به فرارمغزها و به هدر رفتن نیروی کاری فعال شده و در دراز مدت افغانستان را به یک دولت و جامعۀ غیر متوازن و عقب مانده و بی ثبات و اقتصاد نهایتا شکننده تبدیل می‌کند. ”

زنان کارکن خدمات ملکی می‌گویند تا زمانیکه حکومت طالبان و سازمان ملل متحد به زنان زمینه‌ی کار و مشارکت در بدنه‌ی دولت را ایجاد نکنند ، آنها فعالیت های دادخواهانه‌ی شان را گسترش خواهند داد.