زنی حامله بر اثر سقوط از آپارتمان کشته شد

609

پریسا زن حامله ای از منزل ششم آپارتمانی  در ناحیۀ دهم شهر کابل سقوط کرد و کشته شد.

این زن که در حالت ناگواری از بین رفت دارای یک طفل در بطنش بوده است؛ خانوادۀ پریسا مدعی اند که پریسا توسط خانوادۀ شوهرش از آپارتمان سقوط داده شده و کشته شده است.

پولیس خانوادۀ شوهر پریسا را مورد تحقیقات و بازجویی قرار داده است اما هنوز روشن نیست پریسا به کدام دلیل کشته شده است.