سازمان تحقیقات حقوق بشر؛ طالبان در دوسال گذشته به ۴۰۰ مورد قتل انتقام جویانه دست زده اند 
سازمان تحقیقات حقوق بشر؛ طالبان در دوسال گذشته به ۴۰۰ مورد قتل انتقام جویانه دست زده اند 

خبر گزاری زنان افغانستان: سازمان تحقیقات حقوق بشر(HHRL) با نشر گزارش تحقیقی می‌گوید که گروه طالبان در دوسال گذشته به قتل های فراقانونی و انتقام جویانه دست زده اند که درنتیجه آن ده ها تن جای های شان را از دست دادند. این نهاد ۵۷۸ قربانی را در سرتاسر افغانستان شناسایی کرده که در معرض […]

خبر گزاری زنان افغانستان: سازمان تحقیقات حقوق بشر(HHRL) با نشر گزارش تحقیقی می‌گوید که گروه طالبان در دوسال گذشته به قتل های فراقانونی و انتقام جویانه دست زده اند که درنتیجه آن ده ها تن جای های شان را از دست دادند.

این نهاد ۵۷۸ قربانی را در سرتاسر افغانستان شناسایی کرده که در معرض ۷۷۰ مورد نقض جدی حقوق بشر قرار گرفته اند.

براساس یافته های این نهاد، از این میان ۴۰۰ تن آنان جان های خود را از دست دادند.

سازمان تحقیقات حقوق بشر تصریح کرده است که گستره‌ی قتل های انتقام جویانه و سایر نقض های جدی حقوق بشر در سرتاسر کشور‌ وجود داشته است که زنان و کودکان نیز به دلیل وابستگی به افراد نظامی به قتل رسیده و یا مورد خشونت جنسی، آدم ربایی، اعمال شکنجه، ناپدید شدن و ازدواج های اجباری قرار گرفتند.

این درحالیست که گروه طالبان در دوسال گذشته در برابر قتل های فراقانونی و نقض حقوق‌ بشر حاضر به پاسخگویی نشده است و ارتکاب این جرایم را به سازمان های حقوق‌بشری انکار کرده اند درحالیکه با قتل های زنجیره‌ای، کشتار افراد نظامی، هزاره ها و جامعه تشیع را هدف قرار داده اند.