سازمان صحی جهانی: کاهش جدی در مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان

682
رییس عمومی سازمان صحی جهانی از کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستا ن خبر داده است.

داکتر تیدروس ادهاتوم غیبریوسوس رییس عمومی سازمان صحی جهانی از بهبود وضعیت صحی در افغانستان ابراز خرسندی کرده است. او گفته که: “افغانستان با سپری کردن چندین دهه جنگ دستآوردهای چشم گیری در یک‌ونیم دهه اخیر در بخش صحت داشته است. مرگ و میر مادران و کودکان در سالهای قبل یک چالش جدی بود اما امروز کاهش قابل ملاحضه یی در این بخش بوجود آمده است.”

رییس سازمان صحی جهانی این اظهارات را  در مراسم معرفی بسته خدمات صحی مدغم که با حضور احمد المنظری رییس حوزۀ شرقی مدیترانه سازمان صحی جهان و هیئت رهبری وزارت صحت عامه برگزار شده بود ابراز داشت.

 

این بسته خدمات صحی شامل مجموعه خدمات صحی اساسی، مجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی، کنترول امراض غیر ساری و ساری و جروحات ناشی از انفجارات می‌باشند.

داکتر تیدروس هم‌چنان تاکید کرد که سازمان صحی جهان متعهد است تا بخش صحت افغانستان را حمایت تخنیکی کند.