سید کریم فرامرز یکی از فعالان جامعه مدنی قندوز کشته شد

582

 

یکی از جوانان روشنفکر و از فعالان جامعه مدنی افغانستان در قندوز چند روز پیش در مرکز شهر قندوز آماج شلیک گلوله های افراد مسلح ناشناس شده است.

سید کریم فرامرز که مسوولیت یکی از دفاتر خدماتی و مدنی را در قندوز را بر عهده داشت در مسیر راه توسط فردی که نمیشناخت مورد هدف گلوله قرار گرفت.

خانواده آقای موسوی می گویند که سید کریم هیچگونه دشمنی یا خصومتی با فرد یا افرادی نداشته است و حتی آزارش به مورچه هم نرسیده است.

سید رحیم موسوی برادر سید کریم فرامرز می گوید: ” سید کریم را هدف دو گلوله قرار دادند، او را به شفاخانه حوزوی قندوز بردند، متاسفانه همکاری های جدی این شفاخانه صورت نگرفت و از ساعت 7 شام تا ساعت دو نیم شام فقط منتظر داکتر این شفاخانه بودیم و این یکی از دلایلی بود که سید کریم نتوانست بیشتر زنده بماند”.

آقای موسوی در ادامه می گوید: فرد مسلح در هنگام فیر مرمی سلاحش بند میشود و این در حالی است که فرد همراهش تفنگ دیگری به دست او داده و با تفنگ دوم به سمت سید کریم در داخل سرک و در نزدیک دروازه همسایه فیر می نماید.”

منابعی می گویند که طالبان این حمله از سوی خود را رد کردند. پولیس و دستگاه های کشفی هنوز به نتایج جدی نرسیده اند. از سوی دیگر خانواده آقای موسوی خواهان بررسی جدی تر این حمله هستند و خواستار شناسایی و محاکمه عاملین این ترور هستند.