احمد ذکی سرفراز از سوی رئیس جمهور غنی به حیث شلروال جدید کابل تعیین شد.

ریاست جمهوری در اعلامیه ای از تقرر شاروال جدید خبر داد. در این اعلامیه آمده است که :

”بتاسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور، الی ایجاد شرایط مناسب برای انتخابات شاروال ها، تعیین محترم احمد ذکی سرفراز را در بست خارج رتبه به حیث شاروال کابل، منظور می نمایم. “

در چهار ماه گذشته شعیب رحیم معین اسبق مالی و اداری شاروالی کابل بعنوان سرپرست این نهاد فعالیت داشت.

احمد ذکی سرفراز شاروال جدید کابل

شاروالی کابل بعنوان یک نهاد مهم محسوب میشود که تاکنون مدیران و شاروالان زیادی را در دو دهه گذشته تجربه نموده است.