شناسایی حل منازعات محلی در چهار ولایت هرات، بلخ، کابل و ننگرهار

2092

برنامه شناسایی منازعات محلی در چهار ولایت هرات. بلخ. کابل و ننگرهاربا حضور مقامات حکومتی و نهاد های مدنی و اجتماعی در شهر کابل برگزارگردید واین برنامه که از سوی خبرگزاری زنان افغانستان برگزار گردیده است پیرامون شناسایی حل منازعات محلی در چهار ولایت تحقیقی را نشر نمود.”

درابتدایی این مجلس خانم حمیرا” ثاقب”ریس خبر گزاری زنان افغانستان “گفت ” که تحقیق حاضر در چهار ولایت هرات،بلخ،کابل و ننگرهارصورت گرفت                   هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی منازعات محلی در سطح ولایات بوده و بیشتر به دنبال علت و نوع منازعات بوده ایم ،مسله جنگ و مخالفین مسلح حکومت در کشور این گمانه را تقویت بخشیده است که عمده ترین چالش صلح پروری در کشور گروه های مخالف مسلح حکومت اندو این در حالی است که عوامل فرهنگی و اجتماعی زیاد دیگری وجود دارند که آرامش مردم را بر هم زده و علت به وجود آمدن منازعات محلی شده اند.”

 

در ادامه مرتضی” صارم” گفت که آیا در ولایات دور دست منازعات هم وجود دارد که منجر به بر هم زدن آرامش مردم و در واقع به خطر افتادن صلح میشود یا نه ؟

آقای صارم در مورد نوعیت این تحقیق اذعان کردند:” هنگامیکه تحقیق صورت گرفت نوعی تحقیق میدانی بوده و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و از 4 ولایت نمونه گیری کردیم که مجموع این 4 ولایت 333 نمونه است و در نمونه گیری پرسشنامه را ایجاد کرده بودند که به سن، سویه تحصیلی ،شغل ، اشاره داشت و در مجموع تعداد اشخاصیکه درین تحقیق اشتراک داشتند 104 نفر خانم ها بوده که31،2 درصد پاسخ دهنده ها را تشکیل میدهد 229 نفر مرد ها بوده که68،8 تشکیل میدهد

 

 

وی علاوه افزود :”که آیا منازعات قومی در منطقه و محلات وجود دارد؟ دلیل آن مبنی و باور های قومی بوده باشد درین قسمت 46،8 درصد جواب بلی و 39،6 جواب نخیر 13،5 نظری ندارندو بالاترین میزان منازعات قومی در 4 ولایت که مورد بررسی قرار گرفته در ولایت ننگرهار و بلخ است و همچنان گفته که آیا مسایل مذهبی منجر به منازعه شده یا خیر؟ خوشبختانه درین قسمت میزان جوابات 47،1 درصد که بالاترین میزان را تشکیل میدهد و 43،5 درصد جواب مثبت را به این سوال داده اند و در ولایات مختلف در رابطه مذهبی مردم که به منازعه می پردازدو بیشترین این منازعه در ولایت بلخ و هرات تحقیق نشان میدهد.”

 

همچنان در باره اختلاف قبیله یی “گفت”که آیا اختلاف قبیله یی منجر به منازعه شده یا خیر؟که2،3 درصد پاسخ دهنده گان پاسخ مثبت را انتخاب کرده اند و ولایت ننگرهار و هرات با50و51 پاسخ مثبت داده اند و شاهد بیشترین منازعات قومی و قبیله یی بوده اند.”

و مرتضی “صارم” در باره اختلاف های خانواده گی گفت” که به روی میراث و مباحث که مربوط به ازدواج های اجباری و این مسایل وجود دارد منجر به منازعه میشود یا نه؟ که پاسخ دهنده گان 48،8 درصد گزینه بلی و 33،9 درصد گزینه نخیر و 17 درصد هم نظری نداشتند و ولایت هرات 60 درصد پاسخ خانواده گی را داشتند  و درین ولایت بیشتر به روی مسایل میراث بوده است و گروه های مسلح غیر مسوول در اکثریت کشور وجود دارد که آیا گروه های مسلح غیر مسؤول در تشدید منازعه نقش دارد یا نه؟

که36،3 درصد گزینه بلی را انتخاب کرده اند و 45 درصد گزینه نخیر را انتخاب کرده اند با توجه به اینکه نسبت به گزینه های کمتر را انتخاب کرده اند اما باز هم متوجه میشویم که گروه های مسلح غیر مسؤول نقش به سزایی درین قسمت دارد.”

و در قسمت آب” گفتند” که آیا آب باعث ایجاد منازعه میشود یا خیر؟ که34 درصد گزینه بلی را انتخاب کرده اند و 48 درصد گزینه نخیر را انتخاب کرده اند و از دو ولایت نتیجه گیری بسیار خوب گرفتیم به نسبت اینکه آب فراوان است و منازعه وجود ندارد.

و در قسمت نقش جرگه ها در حل منازعات “گفت ” که میخواستیم بیبینیم که چقدر این منازعات در جرکه ها حل میشود و چقدر این منازعات در مراجع رسمی حکومتی حل میشود و نتیجه تحقیق نشان میدهد که59،5 درصد پاسخ مثبت و 26،7 درصد پاسخ منفی  13درصد نظری نداشتندو 59،5 درصد پاسخ دهنده ها به این عقیده اند که منازعات محلی بیشتر در جرگه ها حل میشود.”

این مراسم با پرسش های از سوی خبرنگاران و پاسخ مسؤولان خبر گزاری زنان افغانستان به پایان رسید.”