شکایت های خبرنگاران زن در سایه حکومت طالبان
شکایت های خبرنگاران زن در سایه حکومت طالبان

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات شماری از خبرنگاران زن در بامیان می‌گویند، چالش‌ های خبرنگاری در برابر زنان افزایش یافته است و دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش برای زنان دشوار شده است. بهار ( نام مستعار) یک تن از خبرنگار زن در بامیان می‌گوید، تنها نان آور خانواده اش است و از کار […]

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات شماری از خبرنگاران زن در بامیان می‌گویند، چالش‌ های خبرنگاری در برابر زنان افزایش یافته است و دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش برای زنان دشوار شده است.
بهار ( نام مستعار) یک تن از خبرنگار زن در بامیان می‌گوید، تنها نان آور خانواده اش است و از کار خبرنگاری مصارف خانواده‌ ای خود را از طریق کار خبرنگاری تامین می کرد.
اما با روی کار آمدن طالبان کار خود را از دست داده و اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
او می گوید در آغاز حکومت طالبان چندین بار از سوی نظامیان طالبان تهدید شده و سر انجام فعالیت خود را متوقف کرده است.
در همین حال شمار دیگر از خبرنگاران نیز از مشکلات خبرنگاران و رسانه ها شکایت می کنند.
آنان می گویند، کار رسانه‌ی با سختی های زیادی روبرو شده است.
این در حالی است که امروز سوم می روز جهانی ازادی مطبوعات در بسیاری از ولایات گرامی داشت شده است.