شکریه بارکزی به عنوان سفیرافغانستان درآمریکا معرفی شد
شکریه بارکزی به عنوان سفیرافغانستان درآمریکا معرفی شد

شکریه بارکزی سفیر افغانستان در آمریکا تعیین شد! منابع در ارگ‌ ریاست جمهوری تایید می‌کنند که شکریه بارکزی وکیل پیشین مردم در ولسی جرگه منحیث سفیر افغانستان در آمریکا تعیین شده است

شکریه بارکزی سفیر افغانستان در آمریکا تعیین شد! منابع در ارگ‌ ریاست جمهوری تایید می‌کنند که شکریه بارکزی وکیل پیشین مردم در ولسی جرگه منحیث سفیر افغانستان در آمریکا تعیین شده است