عبدالله خطاب به مادران: شیر مادر نجات دهنده زنده گی اطفال شما از مرگ است

1977

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان می‌گوید که جای تغذیه کودکان از طریق شیر مادر را تا عمر دوساله‌گی، هیچ چیزی گرفته نمی‌تواند.

دولت افغانستان ام‌روز طی برنامه‌یی از هفتۀ جهانی تغذیه با شیر مادر بزرگ‌داشت به عمل آورد و در آن داکتر عبدالله تاکید بر تغذیه کودکان از طریق شیر مادر کرد.

آقای عبدالله خطاب به مادران افغان گفت، جای تغذیه با شیر مادر را هیچ چیزی گرفته نمی‌تواند و افزود که در شش ماۀ نخست تغذیۀ از طریق آن خیلی مهم است و باعث نابودی امراض زیادی در زنده‌گی کودکان می‌گردد.

آقای عبدالله با ابراز نگرانی گفت، مادران در سراسر کشور از فواید تغذیه با شیر مادر برای کودکان آگاهی ندارند و علاوه کرد که باید در این بخش‌ اقدام‌های گسترده و فوری صورت گیرد.

 

وی هم‌چنان به وزارت‌های مربوطه هدایت تا سال آینده، تغییرات گسترده در این بخش به میان آید.

در عین زمان، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه ‌افغانستان می‌گوید که باید تغذیه کودکان با شیر مادر در کشور به یک فرهنگ مبدل گردد.

وی می‌گوید، در یک سال گذشته در شش کشور آسیایی، شش تن شیر خشک به فروش رسیده که هرازگانی از آن برای تغذیه کودکان نیز استفاده شده، اما با وجود آن نیز تاکید می‌کند که مادران باید تا سن دوساله‌گی به کودکان شان شیرخود شان را بدهند.

آقای فیروز در عین زمان، بالای وزارت مالیه صدا زد که  باید بودجۀ کافی در اختیار وزارت‌ صحت عامه قرار گیرد تا کارهای بیش‌تر در این مورد صورت گیرد.

در آن نشست، وزارت زراعت و مال‌داری افغانستان خاطرنشان کرد، کودکان باید از طریق شیر مادرشان تغذیه گردد و افزود که این امر باعث جلوگیری از سوی تغذی اطفال در کشور می‌شود