رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که رسید‌گی به چالش‌های بی‌جاشد‌گان به ویژه زنان از اولویت‌های کاری حکومت است. آقای عبدالله در «نشست شریک‌سازی یافته‌های سلسله مبارزات دیدگاه‌های امنیت بشری برای زنان بیجاشده‌گان داخلی در افغانستان» گفت، این پژوهش‌ها کمک می‌کند تا نیازمندی‌های بی جاشدگان به ویژه بانوان بی‌جاشده برجسته شود و حکومت و نهادهای همکار در راستای رسیده‌گی به مشکلات آنان اقدامات لازم انجام دهند.

او با مطرح کردن این‌که به وضعیت زنان بی‌جاشده‌ی داخلی کمتر توجه شده است، گفت:” وجود فساد اداری در نهادهای امنیتی و برخورد نامناسب با زنان، دلیل‌های عمده‌ این بی‌توجهی است.”

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که حکومت به تنهایی نمی‌تواند در وضعیت زنان تغییر بیاورد و مردم نیز باید در این بخش، همکار حکومت باشند.

عبدالله عبدالله با تأکید بر این که رسیدگی به چالش‌های بی‌جا شدگان یکی از اولویت‌های کاری حکومت است گفته است:” جنگ از عوامل اصلی بی‌جاشدن شهروندان از خانه و کاشانۀ شان می‌باشد. خشک‌سالی و دیگر حوادث طبیعی نیز سبب بی‌جاشدن مردم از مناطق‌شان شده است.”

او تأکید کرده است که در حال حاضر شورای عالی مهاجرت، کمیتۀ اجرایی بی‌جاشد‌گان و عودت‌ کنند‌گان در چوکات دولت برای رسید‌گی به مشکلات بی‌جاشد‌گان فعالیت می‌کنند، اما مشکلات زیادی همچنان باقی است.

عبدالله عبدالله خواهان ادامۀ کمک‌ و همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی در راستای رسید‌گی به نیازمندی‌های بی‌جاشد‌گان شد.

در همین حال زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال نیز می‌گوید که این پژوهش به هدف دریافت و برجسته‌کردن چالش‌های بانوان بی‌جاشده انجام شده است تا حکومت و نهادهای مربوط بتوانند به مشکلات بی‌جاشد‌گان رسید‌گی نمایند.

جنگ، رویدادهای طبیعی، فقر و خشک‌سالی، از عوامل اصلی بی‌جا شدن شهروندان افغانستان شناخته شده است. اکثر بی‌جاشدگان داخلی در شهرهای بزرگ زیر چادرها زندگی می‌کنند؛ این‌گونه زنان و کودکان بیشتر از لحاظ امنیتی و حقوق بشری آسیب می‌بینند.

هشدار