عمق فاجعه اینجاست

760

فریده زنی که از خشونت به تنگ امده بود او که هر روز مورد  لت کوب قرار می گرفت ، توانست  صدایش را به برادرانش  برساند و به کمک برادرانش شکایتش را به والسوالی بگرام برساند که این شکایت منجر به دستگیر پسر( فریده مقتول )میشود و شوهرش فرار میکند.مدتی از زندانی شدن پسر نمیگذرد که به ضمانت پسر کاکایش که پولیس میباشد  ازاد میشود، به گفته  برادر فریده پسرش وعده کرده بود که دیگر مادرش  را لت کوب نمیکند و به او وعده بردن به حج را داده بود.رضایت مادر  را میگیرد تا ازاد شود.بعد خانه ای دورتر از فامیل در چهلستون مربوطات حوزه هفتم کابل  برایش میگیرند ،بعد ازگذشت یک شب در آن خانه پسر،پدرش را میخواد و هر دو نقشه قتل  را اجرا میکنند. در مرحله اول زن را خوب لت کوب میکنند و فریده را با چکش  به سرش میزنند و در اخر همراه چاقو به زندگی اش  پایان میدهند.

فریده ،داری 5 پسر و سه دختر میباشد.شوهر این زن بعد از به قتل رساندن، پسرانش  را به همراه خودش میبرد،و دخترانش  را رها میکند.

فریده زنی که توسط شوهر و فرزندانش به قتل رسیده است

خانواده مقتول می گوید: خبر شکنجه این زن را ما به والسوالی بگرام داده بودم و تعلل  آنها در باز داشت شوهر مقتول منجر به مرگش شد. دختران  فریده می گوید: باید پولیس  پدرم را دستگیر و اعدام کنند.