عناوین مهمترین خبرها در روز شمار زنان
عناوین مهمترین خبرها در روز شمار زنان

۱۴/۵/۱۴۰۰ ترور یک پولیس زن در ولسوالی جبل السراج پروان! ۱۳/۵/۱۴۰۰ یک دختر جوان به جرم پوشیدن لباس کوتاه و نداشتن محرم در قریه ثمر قندیان ولسوالی بلخ از سوی طالبان تیر باران شد . ۱۲/۵/۱۴۰۰ تیرباران شدن یک زن توسط طالبان در بدخشان ۹/۵/۱۴۰۰ کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رشته دوش ۱۰۰ متر زنان […]

۱۴/۵/۱۴۰۰ ترور یک پولیس زن در ولسوالی جبل السراج پروان!
۱۳/۵/۱۴۰۰ یک دختر جوان به جرم پوشیدن لباس کوتاه و نداشتن محرم در قریه ثمر قندیان ولسوالی بلخ
از سوی طالبان تیر باران شد .
۱۲/۵/۱۴۰۰ تیرباران شدن یک زن توسط طالبان در بدخشان
۹/۵/۱۴۰۰ کیمیا یوسفی، نماینده افغانستان در رشته دوش ۱۰۰ متر زنان در المپیک توکیو مقام هفتم
بدست اورد
۶/۵/۱۴۰۰ عادله رازسفیر جدید افغانستان در امریکا رسما کارش آغاز کرد!
۴/۵/۱۴۰۰ ترور پولیس زن درکاپیسا!