فراخواندن مردم نیمروز به دادن دختران شان به جنگجویان طالب
فراخواندن مردم نیمروز به دادن دختران شان به جنگجویان طالب

گزارش ها از ولایت نیمروز می رساند که طالبان پس از تصرف نیمروز از مردم خواسته اند تا دختران مجردشان را به عقد نکاح جنگجویان این گروه دربیاورند.

گزارش ها از ولایت نیمروز می رساند که طالبان پس از تصرف نیمروز از مردم خواسته اند تا دختران مجردشان را به عقد نکاح جنگجویان این گروه دربیاورند.