فراخوان عمومی وزارت صحت عامه همکاری مردم برای مبارزه جدی با کرونا
فراخوان عمومی وزارت صحت عامه همکاری مردم برای مبارزه جدی با کرونا

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه در یک فراخوان ملی، خواهان همکاری و حمایت مردم از سکتور صحت در راستای مبارزه با ویروس کرونا شد. آقای مجروح گفت که موج سوم ویروس کرونا سیستم صحی کشور را به شدت متاثر کرده است وحبد مجروح: سیستم صحی افغانستان در حال حاضر بدترین وضعیت طی بیست سال […]

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه در یک فراخوان ملی، خواهان همکاری و حمایت مردم از سکتور صحت در راستای مبارزه با ویروس کرونا شد.
آقای مجروح گفت که موج سوم ویروس کرونا سیستم صحی کشور را به شدت متاثر کرده است
وحبد مجروح: سیستم صحی افغانستان در حال حاضر بدترین وضعیت طی بیست سال اخیر را تجربه می‌کند.
سرپرست وزارت صحت عامه از مردم خواست که برای مبارزه با ویروس کرونا بسیج شوند و این وزارت را در راستای کنترل ویروس کرونا همکاری کنند