فعالان حقوق زن: آماده گی برای اشتراک در بورد مشورتی صلح داریم

689

بعد ازینکه آقای غنی در ارگ با بعضی از فعالان حقوق زن در مورد بورد مشورتی دیدار و گفتگو نمود ،بعضی از فعالان حقوق زن  برای اشتراک در بورد مشورتی صلح آماده گی کامل گرفته است .

ماری اکرمی رییس شبکه زنان افغانستان گفت: آنان با شماری از زنان فعا ل افغانستان در هفته گذشته در موردچگونگی گفتگو های صلح و مشارکت زنان در بورد مشورتی صلح نشست و گفتگو وگو نمودند،بانو اکرمی میگوید: زنان افغان توانمندی آنرا دارد ،که پروسه ای مصالحه با طرفهای درگیر جنگ را بررسی و نظارت نمایند.

سیما سخا، عضو شبکه زنان افغانستان میگوید در گفتگو های صلح و بورد مشورتی صلح که قرار است از سوی آقای اشرف غنی ایجاد شود، باید بعضی از زنان نخبه در این گفتگوهای صلح به نماینده گی از سایر زنان اشتراک داشته باشند، وی افزود: دستاورد های بزرگ که زنان در طول سالیان متمادی داشته اند، بر علاوه اینکه این دستاوردها باید حفظ شوند، پیش برد آن نیز ضروری است.

نعیم نظری فعال مدنی میگوید که در بورد مشورتی صلح نباید اشخاصی راه پیدا کنند، که فقط به حیث بلی و نخیردر حکومت نقش ایفا نماید، ایجاد بورد مشورتی صلح زمانی میتواند موثر واقع شود، که اراده مثبت و مشورتی شکل بگیرد،وی افزود: هر گاه اشخاصی با استعداد  و دارای اراده ای قوی به مسایل صلح و به بورد مشورتی صلح بتواند راه پیدا نمایند، بسیاری از ارزش های دموکراسی، مسایل حقوق بشری، آزادی های شهروندی، و حقوق زنان مراعات خواهد شد.

اخیرا زلمی خلیل زاد، نماینده ای آمریکا برای صلح در افغانستان گفته است که این کشور از حق و حقوق زنان ، آزادی شهروندان پشتبانی مینماید، اما دولت جمهوری افغانستان هنگامیکه با طالبان مذاکره و گفتگو مینماید، باید روی چگونگی حفاظت از این ارزش ها در آینده ی افغانستان به توافق برسند.

 هنگامیکه آقای خلیل زاد به کابل باز گشته بود با سران ازنماینده گان فعالان حقوق زن دیدار و گفتگو نموده، که در این دیدار آنان از قربانی شدن حقوق زنان بعد از بازگشت طالبان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است، در این دیدار با آقای خلیل زاد فعالان حقوق زن خواسته های زنان را در جریان توافق سیاسی در میان گذاشتند، فعالان حقوق زن،تاکید نمودند،که آنان به هیچ وجه در صورت انجام توافق سیاسی با طالبان، خواست های ایدیدلوزیک این گروه را نخواهند پذیرفت.