در دوره شيوع ويروس كرونا بسياري از مردان و زنان در خانه ها هستند و گاها سبب برخوردهاي ناهنجار شود.

در كليپ كوتاهي كه خبرگزاري زنان افغانستان منتشر نموده است، بر اين مسأله تاكيد شده است كه فضاي داخل خانه را در دوران كرونا فضاي سالم، صميمانه و عاري از خشونت بسازيم