ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، درب سالون ورزشی را بروی ورزشکاران در بامیان بستند
ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، درب سالون ورزشی را بروی ورزشکاران در بامیان بستند

خبرگزاری زنان افغان: منابع به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بامیان ورزشکاران را تحقیر و توهین کرده است. به گفته منابع انگیزه این اقدام پوشیدن لباس ورزشی است که ورزشکاران در هنگام ورزش پوشیده بودند. همزمان با این منابع دیگری می‌ گویند، ماموران امر به معروف […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بامیان ورزشکاران را تحقیر و توهین کرده است.
به گفته منابع انگیزه این اقدام پوشیدن لباس ورزشی است که ورزشکاران در هنگام ورزش پوشیده بودند.
همزمان با این منابع دیگری می‌ گویند، ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند دختر را در داخل شهر بامیان نیز تهدید کرده اند.
علت این تهدید گشت‌گزار آزاد دختران در داخل شهر گفته شده و ماموران امر به معروف از آنان خواسته است که بدون محرم در داخل شهر گشت و گزار نکنند.