ما به علمای دینی خود احترام داریم

191
ما به علمای دینی خود احترام داریم اما علمایی که علیه زنان قرار دارند و با سخنرانی های خود از فراز ارزشمند منبر آنها را تخریب میکنند و با سوء استفاده از احادیث و روایات دینی، زنان را از جامعه و سیاست و نظام تجرید میکنند برای ما قابل قبول نیست.
مولانا عبدالقدیر حامی در سخنرانی خود معاونین زن که در ولایات ها از سوی حکومت آغاز به کار خواهند کرد، مراکز فحشا و زنا عنوان کرده و با اتکاء به روایتی گفته است که رستگار نخواهد بود آن قومی که امور خود را به دست زنان سپرده باشند.
در ابتدا باید گفت که این علمای بزرگوار چرا در مذمت ترور، انفجار و تخریب هراس افکنان چیزی نمی گویند و علیه آنان سخنرانی نمی کنند؟ چرا از حملات گروه های افراطیت به مساجد و مراکز مذهبی و اعتقادی مردم حرفی نمی زنند که امروز تمام نگرانی های شان حضور زنان در سیاست و اقتصاد و اجتماع شده است؟
باید به اینگونه علمای عزیز گفت در اسلام به زنان کرامت داده است، اسلام را با نگاه افراطی نباید تحریف کند و تصویر خشن و زن ستیزانه به مردم نشان داد. آیا این علما همچون مولوی حامی نمیداند که حضرت خدیجه(رض) همسر پیامبر گرامی اسلام نقش مهمی در ترویج دین مبین اسلام داشته است و او یک تاجر خوشنام عرب بود؟ آیا نمیدانند که حضرت عایشه (رض) پس از پیامبر در صدر امور سیاسی قرار گرفت و انتظام امور مسلمین را بر عهده داشت؟ آیا نمیدانند که حضرت بی بی فاطمه زهرا دختر پیامبر گرامی اسلام در مسند ترویج علوم مختلفه به دیگران زنان می نشست؟ باید گفت که زنانی چون نسیبه بنت الحارث، ام عطیه، ام رعله قشیریه، صحفه و صدها زن دیگر در صدر اسلام تلاش های فراوانی در راستای تقویت نظام اسلامی داشتند و با مشارکت سیاسی و اجتماعی خود بیرق اسلام را به اهتزاز در آوردند و چه بسا آنان در میدان های جنگ و غزوه های مختلف در کنار لشکریان اسلام علیه کفار می جنگیدند و امور پرستاری زخمیان جنگ را بر عهده داشتند.
با اینحال آیا درست است که بر اساس گفته های این مولوی، ما بزرگترین زنان صدر اسلام را که خدمات شایان در راستای بهبود وضعیت سیاسی دنیای اسلام داشته اند بگوییم که آن قوم ( قوم پیامبر و صحابه کرام) رستگار نخواهند شد چون امور خود را به زنان خود سپرده اند؟؟؟
بیاییم از اسلام تصویر نادرست به جامعه ارائه نکنیم، زنان منحیث آلات زنا و فحشا برایتان نیست، مرد باشید و مردانه بی اندیشید، با ماهیت زنان و حضورشان در قدرت ترسی به دل نداشته باشید؛ آنان عزت دارند؛ خانواده دارند و به اساسات دین مبین اسلام باورمند هستند. بیاییم حقیقت این دین را به معرفی بگیریم و نگاه های زن ستیزانه خود را از مکان ارزشمندی چون منبر ترویج و اشاعه نکنید و تلاش کنید که وظیفه یک عالم دین را با حقانیت و درستی کردار و وجدان و بیان انجام دهید و زن که در قرآن شریف از آن به نیکی یاد شده است را مورد بی حرمتی و بی عزتی قرار ندهید.